Skip to main content

Användningsvillkor

Senast uppdaterad den 15 juni 2018
 1. Ägarskap och drift
 2. Godkännande av Användningsvillkoren
 3. Åtkomst till webbplatsen och kontosäkerhet
 4. Fortsatt godkännande
 5. Ägarskap och användning av Tjänsten och Thule-innehåll
 6. Sekretess
 7. Uppförandekod för användare
 8. Användarinnehåll
 9. Onlineköp och andra villkor
 10. Varumärken
 11. Webbplatsens geografiska räckvidd
 12. Länkar till andra webbplatser
 13. Innehåll i Tjänsten – friskrivning
 14. Drift av Tjänsten – friskrivning
 15. Ansvarsbegränsning
 16. Skadeersättning
 17. Upphovsrättsagent
 18. Tillämplig lag; Jurisdiktion
 19. Särskiljbarhet
 20. Undantag
 21. Kontakta oss

 

1. Ägarskap och drift
Dessa Försäljningsvillkor är ett kontrakt som ingåtts mellan dig och Thule, Inc. ("Thule" eller "vi" eller "oss"). Följande villkor, tillsammans med alla dokument som med hänvisning införlivas (gemensamt "Användningsvillkor"), styr din åtkomst till och användning av webbplatsen, www.thule.com, och alla dess underdomäner liksom mobila applikationer som ägs, drivs och underhålls av Thule (gemensamt kallat "Webbplatsen") och allt innehåll, alla funktioner och alla tjänster som erbjuds på eller via Webbplatsen (gemensamt "Tjänsten").

2. Godkännande av Användningsvillkoren
Läs noggrant igenom Användningsvillkoren innan du börjar använda Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att du är bunden att följa dessa Användningsvillkor och vår sekretesspolicy, som genom hänvisning införlivats häri. Om du inte godkänner Användningsvillkoren eller sekretesspolicyn, får du inte ansluta till eller använda Webbplatsen.

3. Åtkomst till Webbplatsen och kontosäkerhet
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, dra tillbaka eller ändra Webbplatsen och alla Tjänster vi tillhandahåller på Webbplatsen. Vi är inte ansvariga om hela eller delar av Webbplatsen inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon tidsperiod. Vi kan vid vissa tidpunkter begränsa åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen för användare, inklusive registrerade användare.

Du är ansvarig för följande:

 • Göra alla nödvändiga åtgärder för att ha åtkomst till Webbplatsen.
 • Säkerställa att alla personer som ansluter till Webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om och följer dessa Användningsvillkor.

Du kan uppmanas att ange viss registreringsinformation eller annan information för att få åtkomst till Webbplatsen eller tillhörande resurser. Det ingår i Användarvillkoren för Webbplatsen att all information som du tillhandahåller är korrekt, aktuell och fullständig. Du godkänner att all information som du tillhandahåller för att registrera dig på Webbplatsen eller annat, inklusive men inte begränsat till användning av alla interaktiva funktioner på Webbplatsen, följer vår sekretesspolicy, och att du godkänner alla åtgärder som vi vidtar avseende din information enligt vår sekretesspolicy.

Om du väljer, eller tillhandahålls med, användarnamn, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsåtgärder, måste sådan information behandlas som konfidentiell, och du får inte lämna ut den till någon annan person eller enhet. Du godkänner att kontot är personligt och samtycker till att inte ge någon annan person åtkomst till Webbplatsen eller delar av den genom ditt användarnamn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att omedelbart meddela oss vid obehörig åtkomst till eller användning av ditt användarnamn eller lösenord eller vid annat säkerhetsbrott. Du samtycker också till att säkerställa att du loggar ut från kontot efter varje avslutad session. Du ska iaktta särskild försiktighet vid anslutande från en offentlig eller delad dator så att inte andra kan se eller registrera ditt lösenord eller andra personuppgifter.

Vi har rätt att inaktivera användarnamn, lösenord och andra identifierare, oavsett om informationen har valts eller tillhandahållits av oss, efter eget gottfinnande, inklusive om du, i vårt tycke, har brutit mot någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor.

4. Fortsatt godkännande
Vi kan vid vissa tidpunkter ändra Användningsvillkoren. När ändringarna har införts meddelas du genom att den uppdaterade versionen blir tillgänglig på den här sidan, och datumet för de senaste ändringarna visas högst upp på sidan. Du bör regelbundet granska Användningsvillkoren då ändrade versioner är bindande. Så långt det är möjligt enligt tillämpliga lagar, regler, bestämmelser och krav (gemensamt "Tillämplig lagstiftning"), förstår och godkänner du att pågående åtkomst till och användning av Tjänsten efter en publicerad ändring av Användningsvillkoren innebär att du godkänner ändringarna.

5. Ägarskap och användning av Tjänsten och Thule-innehåll
På samma sätt som mellan Thule och dig, förutom avseende Användarinnehåll (enligt definitionen nedan), är Thule, dess licensgivare och andra leverantörer ägare av allt innehåll på Tjänsten, inklusive, utan begränsning, alla tillhörande tillämpliga amerikanska och icke-amerikanska patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter, varumärken, logotyper och andra immaterialrättigheter, såväl som text, bilder, grafik, logotyper, typsnitt, ikoner, ljud, video och programvara och annat material som visas på Tjänsten ("Thule-innehåll"). Innehåll på Tjänsten och Thule-innehåll skyddas av amerikanska och internationella lagar avseende upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättigheter.

Om inget annat anges i dessa Användningsvillkor, får du inte använda, publicera, reproducera, visa, skapa innehåll som bygger vidare på, återskapa eller dekompilera, distribuera, kopiera, publicera, ladda upp, överföra eller ändra Thule-innehåll eller någon del därav, i något syfte. Du får hämta, skriva ut och lagra utvalda delar av Thule-innehåll, förutsatt att du (1) endast använder sådana kopior för eget, icke-kommersiellt bruk, (2) inte kopierar eller publicerar Thule-innehåll på en nätverksdator eller sänder innehållet i något medium (såvida det inte är tillåtet för någon social mediefunktion som har tillhandahållits), och (3) inte ändrar Thule-innehåll på något sätt, eller raderar eller ändrar meddelanden om upphovsrätt eller varumärken. Du får inte använda något sådant material i kommersiellt syfte. Ändring av material som visas på Tjänsten eller användning av sådant material för några andra syften är ett brott mot Thules upphovsrätt och andra äganderättigheter. Thule kan efter eget gottfinnande upphäva, avbryta eller avsluta den här licensen när som helst och av vilken orsak som helst.

Du får inte heller hyra, leasa, sälja, ändra, dekompilera, demontera, återskapa eller överföra den här Tjänsten eller någon del därav. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att påverka eller försöka påverka korrekt funktionalitet av Tjänsten eller någon del därav, och du får inte vidta någon åtgärd som utnyttjar en oproportionerligt stor belastning på Tjänsten, vilket fastställs av Thule efter eget gottfinnande.

6. Sekretess
Information om hur Thule använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller på den här Tjänsten finns i Thules sekretesspolicy. Sekretesspolicyn är införlivad i dessa användningsvillkor och beskriver Thules sekretessrutiner. Genom att använda Tjänsten godkänner du villkoren i sekretesspolicyn.

7. Uppförandekod för användare
Du får endast använda Webbplatsen för lagliga ändamål och enligt dessa Användningsvillkor. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen i följande syften:

 • På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller bestämmelse (inklusive, men inte begränsat till någon lag som avser export av uppgifter eller programvara till eller från USA eller andra länder).
 • I syfte att exploatera, skada eller försöka exploatera eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, fråga efter identifierbar information eller annat.
 • Skicka, medvetet ta emot, ladda upp, hämta, använda eller återanvända något material som inte följer de standarder för innehåll som beskrivs i dessa Användningsvillkor.
 • Överföra, eller befatta dig med utskick av något annons- eller marknadsföringsmaterial, inklusive "skräpmeddelanden", "kedjebrev" eller liknande kontaktsökande.
 • Ge sig ut för, eller försöka att ge sig ut för, att vara Thule, en Thule-anställd, en annan användare eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-postadresser eller skärmnamn kopplat till något av det tidigare nämnda). Uppföra dig på något sätt som begränsar eller hindrar någon annan användares användning av Webbplatsen, eller som, enligt vår bedömning, kan skada Thule eller användare av Webbplatsen eller utsätta dem för ansvarsskyldighet.

Du samtycker till att omedelbart meddela Thule om du misstänker olaglig, bedräglig eller stötande aktivitet, eller annan aktivitet som bryter mot dessa Användningsvillkor, inklusive all obehörig åtkomst till ditt registrerade konto. Om du meddelar Thule om, eller om vi på annat sätt misstänker, sådan aktivitet samtycker du till att samarbeta med Thule vid en eventuell undersökning och att använda eventuella förebyggande åtgärder som vi föreskriver.

8. Användarinnehåll
Vissa delar av Tjänsten kan tillåta att du skickar, publicerar, överför eller laddar upp innehåll som är skapat av dig ("Användarinnehåll"), vilket kan inkludera, utan begränsning, fotografier, information, text, bilder, grafik, video, kommentarer, förslag, publiceringar på bloggar, sociala medier, diskussionsforum och kommunikation med andra användare av Tjänsten.

Avseende Användarinnehåll samtycker du till att inte publicera innehåll som:

 • inkluderar material som är upphovsrättskyddat, skyddat som affärshemlighet eller på annat sätt lyder under äganderättigheter för tredje part (inklusive, utan begränsning, varumärkes-, sekretess- och publicitetsrättigheter) såvida du inte är ägare av sådana rättigheter eller har uttrycklig tillåtelse från rättmätig användare att publicera materialet och beviljas rättigheterna som beviljas häri;
 • inkluderar något material som i sig självt eller vid användning enligt vad som tillåts i Användningsvillkoren, strider mot, missbrukar eller åsidosätter rättigheterna för någon person eller enhet eller enligt tillämplig lag;
 • är olagligt, obscent, ärekränkande, förolämpande, hotande, pornografiskt, trakasserande, hatiskt, rasistiskt eller etniskt kränkande eller som uppmuntrar uppförande som skulle anses brottsligt, ge upphov till civilrättsligt ansvar, bryta mot lagen eller på annat sätt vara olämpligt;
 • innehåller annonser eller förfrågningar om kapital, varor eller tjänster;
 • är en kommunikation där en person ger sig ut för att vara en annan;
 • innehåller personuppgifter, till exempel meddelanden som identifierar telefonnummer, socialförsäkringsnummer, kontonummer eller adresser; eller
 • kan betraktas som oönskade massutskick.
  (gemensamt, "Innehållsstandarder").

Genom att skicka, överföra, publicera, ladda upp, ändra eller på annat sätt tillhandahålla något Användarinnehåll till Thule via denna Tjänst, oavsett om det är begärt eller inte begärt, samtycker du till att du beviljar Thule, tjänstleverantörer från tredje part som tillhandahåller Tjänsten, och återförsäljare (gemensamt "Licensierade parter") en royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, oåterkallelig, ständig, obegränsad, världsomspännande, underlicensierbar, överförbar licens att använda, reproducera, sända, publicera, överföra, utföra, visa, skapa innehåll som bygger vidare på, översätta, anpassa, ändra, distribuera, uppvisa, sprida, göra kopior av och bevara och på annat sätt exploatera (gemensamt "Använda") sådant Användarinnehåll för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till, annonser, marknadsföring och kampanjer, i alla medier, nu och i framtiden, även om dessa Användarvillkor senare ändras eller avslutas.

Det utgår ingen kredit eller kompensation för något sådant Användarinnehåll som du skickar in. Licensierade parter har även rätt, men ingen skyldighet, att använda ditt användarnamn (och tilltalsnamn, bild, avbildning, bildtext, platsinformation eller annan identifierande information, om den tillhandahålls i samband med Användarinnehållet), i anslutning till sändning, utskrift, online eller någon annan användning av ditt Användarinnehåll. Allt Användarinnehåll övergår till obegränsad licensierad egendom som tillhör de Licensierade parterna.

Du intygar och garanterar att varken Användarinnehållet eller användningen av Användarinnehållet enligt vad som tillåts i dessa Användningsvillkor, strider mot, missbrukar eller åsidosätter immaterial-, sekretess-, publicitets-, lagstadgade, avtalsenliga, personliga eller andra rättigheter för någon person eller enhet eller någon Tillämplig lagstiftning, och att du har erhållit alla nödvändiga rättigheter för beviljande till de Licensierade parterna, inklusive utan begränsning, skriftliga utgåvor av alla sekretess- och publicitetsrättigheter från alla individer som på något sätt involveras i Användarinnehållet. Allt Användarinnehåll måste följa de Innehållsstandarder som anges ovan.

Trots att de Licensierade parterna inte har någon skyldighet att granska eller övervaka Användarinnehåll, förbehåller sig de Licensierade parterna absolut rätt att göra det efter eget gottfinnande. Dessutom förbehåller sig de Licensierade parterna rätten att ändra, redigera, vägra att publicera och ta bort något Användarinnehåll, helt eller delvis, av någon orsak eller ingen orsak. Thule förbehåller sig också rätten att avsluta ditt konto om du bryter mot något av dessa Användningsvillkor eller våra bestämmelser, vilket fastställs enligt vårt eget gottfinnande. Du samtycker till att Thule inte har någon skyldighet att använda eller svara på något Användarinnehåll. De Licensierade parterna har ingen kontroll över om sådant Användarinnehåll är av ett slag som du kan uppfatta som stötande, smaklöst eller på annat sätt oacceptabelt och, följaktligen, avsäger sig de Licensierade parterna allt ansvar för Användarinnehåll.

Om du känner till något Användarinnehåll på denna Tjänst som bryter mot dessa Användningsvillkor, vänligen kontakta oss via sidan Kontakta oss. Tillhandhåll så mycket information som möjligt, inklusive en kopia på det underliggande materialet, platsen där Thule kan hitta det och orsaken till varför Användarinnehållet bör tas bort. Observera att en anmälan inte garanterar att innehållet tas bort; Thule tar endast bort Användarinnehåll om Thule, efter eget gottfinnande, anser att det är nödvändigt. I den utsträckning en anmälan baseras på ett påstått upphovsrättsbrott, följer du instruktionerna som anges i avsnittet nedan med rubriken "Upphovsrättsagent". Thule tar under inga omständigheter ansvar vid avsaknad av antingen övervakning eller borttagning av specifikt Användarinnehåll.

Thule samarbetar fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter och domstolsbeslut som begär eller uppmanar Thule att lämna ut identiteten på någon som publicerar Användarinnehåll som bryter mot dessa Användningsvillkor eller någon annan lag eller bestämmelse. Thule kan även lämna ut sådan information i god tro att sådant utlämnande är rimligen nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Thule, dess kunder eller allmänheten.

9. Onlineköp och andra villkor
Alla inköp via Webbplatsen eller andra transaktioner för försäljning av varor och tjänster som tagit form via Webbplatsen eller som är ett resultat från dina besök, styrs av våra Försäljningsvillkor, vilka härmed införlivas i dessa Användningsvillkor.

10. Varumärken
Namnet Thule, termerna THULE®, THULE SWEDEN®, BRING YOUR LIFE®, LIFE, SIMPLIFIED®, ENGINEERED TO DELIVER®, Thule-logotypen och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, utföranden och sloganer är varumärken som tillhör Thule, Inc. eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda sådana märken utan föregående skriftlig tillåtelse från Thule. Alla övriga namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, utförande och sloganer på Webbplatsen är varumärken som tillhör respektive ägare.

11. Webbplatsens geografiska räckvidd
Om inget annat anges på eller via Tjänsten är denna Tjänst avsedd att endast främja de Thule-produkter som säljs av Thule i USA och dess territorier och besittningar, och Thule ger inga garantier för att material i Tjänsten eller produkterna som beskrivs däri är ändamålsenliga eller tillgängliga för användning på andra platser. Alla besökare på Tjänsten är ansvariga för efterlevnad av alla tillämpliga lagar med hänvisning till Tjänstens innehåll och drift.

12. Länkar till andra webbplatser
För din bekvämlighet kan det med Tjänsten tillhandahållas länkar till andra webbplatser för tredje parter som inte drivs av Thule ("Webbplatser för tredje part"). Thule har ingen kontroll över Webbplatser för tredje part och ansvarar inte för tillgänglighet, säkerhet, innehåll eller resurser för sådana Webbplatser för tredje part. Thule tillhandahåller länkar till Webbplatser för tredje part endast för din bekvämlighet, och inkluderandet av en länk innebär inte att Thule hänvisar till eller rekommenderar länkade Webbplatser för tredje part eller några produkter eller tjänster, eller andra material på eller tillgängligt från sådana Webbplatser för tredje part. Thule ansvarar inte direkt eller indirekt för någon skada eller förlust orsakad av, eller påstått orsakad av samband med din användning av innehåll, information, produkter, varor eller tjänster på eller via sådana Webbplatser för tredje part.

Om du delar någon information om Thule-produkter via ett socialt nätverk, inklusive via länkar som tillhandahålls av Thule via Tjänsten, kan du ha möjlighet att publicera sådan information direkt på din profil på det sociala nätverket utan att lämna Tjänsten. Din användning av sociala nätverk för att dela information lyder under, och du måste följa, villkoren och begränsningarna för de sociala nätverken.

13. INNEHÅLL I TJÄNSTEN – FRISKRIVNING
MATERIALEN I DENNA TJÄNST (INKLUSIVE ALL GRAFIK, PROGRAMVARA, ALLA REKOMMENDATIONER ELLER ANDRA MATERIAL) OCH ALLA MATERIAL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I TILLGÄNGLIGT SKICK", OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, FRÅNSÄGER SIG THULE ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. THULE LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV MATERIALEN I TJÄNSTEN, MED HÄNSYN TILL KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. MATERIALEN I DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. MATERIALEN KAN VARA FELAKTIGA ELLER BLI FELAKTIGA SOM ETT RESULTAT AV FÖRÄNDRINGAR SOM INTRÄFFAR EFTER DERAS RESPEKTIVE DATUM. THULE ANSVARAR INTE FÖR ATT VERIFIERA ELLER HÅLLA SÅDAN INFORMATION UPPDATERAD.

Detta gäller även för "Köpguiden" på Webbplatsen och resultat av denna, vilken endast tillhandahålls som en tjänst, i informationssyfte, och inte innehåller några råd eller rekommendationer som bör användas som grund för några beslut eller handlingar. Alla data och all information som tillhandahålls via "Köpguiden"är resultat från tester av Thules produkter på särskilda tredjepartsprodukter. Tekniska komponenter och prestandakvaliteter osv. för sådana tredjepartsprodukter och delar av dem kan när som helst ändras efter testerna utförda av Thule Group (utan Thule Groups deltagande eller vetskap). Därför skall varken Thule Group eller något företag kopplat till Thule Group (om inget annat uttryckligen anges i gällande lagstiftning) vara ansvariga för skada av egendom eller person orsakad av en Thule-produkt som avviker från någon bruksanvisning eller användarhandbok som (i) medföljer Thule-produkten vid köpet eller (ii) tillämpas för produkt på vilken Thule-produkten skall monteras eller användas tillsammans med. Före användning av alla Thule-produkter rekommenderar Thule Group att du noggrant läser igenom sådan bruksanvisningar och handböcker.

DESSUTOM FÖRSTÅR DU OCH SAMTYCKER TILL ATT DU NÄR TJÄNSTEN ANVÄNDS EXPONERAS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL SOM HAR PUBLICERATS OCH/ELLER SKICKATS AV ANVÄNDARE. THULE ÄR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGT FÖR ANVÄNDARINNEHÅLLET, OCH THULE GARANTERAR INTE KORREKTHET, INTEGRITET, KVALITET ELLER IMMATERIALRÄTT FÖR ELLER RELATERAT TILL SÅDANT ANVÄNDARINNEHÅLL. DESSUTOM KAN THULE INTE SÄKERSTÄLLA ATT DET INTE VISAS SKADLIGT, FELAKTIGT, BEDRÄGLIGT, STÖTANDE, HOTANDE, NEDSÄTTANDE, OLAGLIGT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANSTÖTLIGT ANVÄNDARINNEHÅLL PÅ DEN HÄR TJÄNSTEN. DU GODKÄNNER ATT GENOM ATT TILLHANDAHÅLLA DIG MED MÖJLIGHET ATT ANSLUTA TILL OCH VISA ANVÄNDARINNEHÅLL PÅ DEN HÄR TJÄNSTEN, FUNGERAR THULE ENDAST SOM PASSIV VIDAREBEFORDRARE FÖR SÅDAN DISTRIBUTION OCH ANSVARAR INTE FÖR NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NÅGRA ANVÄNDARAKTIVITETER PÅ DENNA TJÄNST. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN AV DET TIDIGARE, GODKÄNNER DU OCH SAMTYCKER TILL ATT INFORMATION, MATERIAL OCH ÅSIKTER SOM UTTRYCKS ELLER INKLUDERAS I NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL INTE NÖDVÄNDIGTVIS ÖVERENSSTÄMMER MED THULE ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER RELATERADE ENHETER ELLER TJÄNSTLEVERANTÖRER.

14. DRIFT AV TJÄNSTEN – FRISKRIVNING
THULE STRÄVAR EFTER ATT BIBEHÅLLA DENNA TJÄNST OCH DESS DRIFT, MEN ÄR INTE, OCH KAN INTE VARA, ANSVARIGT FÖR RESULTATEN TILL FÖLJD AV NÅGON DEFEKT SOM KAN FÖREKOMMA I TJÄNSTEN ELLE DESS DRIFT. VAD GÄLLER DRIFTEN AV TJÄNSTEN, FRÅNSÄGER SIG THULE ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. THULE LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE ATT (I) DRIFTEN AV DENNA TJÄNST UPPFYLLER ANVÄNDARENS KRAV; (II) ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN ÄR OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER, FRI FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER FRI FRÅN DEFEKTER ELLER FEL; (III) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA TJÄNST ÄR KORREKTA OCH TILLFÖRLITLIGA; ELLER (IV) DEFEKTER KORRIGERAS. DU (OCH INTE THULE) STÅR FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING SOM KAN VARA NÖDVÄNDIG FÖR DATORUTRUSTNINGEN ELLER DEN MOBILA ENHETEN ELLER PROGRAMVARA TILL FÖLJD AV VIRUSANGREPP, FEL ELLER ANDRA PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ VID ANVÄNDNING AV DENNA TJÄNST.

15. ANSVARSBEGRÄNSNING
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA THULE, DESS MODERFÖRETAG, DOTTERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE FÖRETAG SAMT VAR OCH EN AV DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, REPRESENTANTER, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE, EFTERTRÄDARE OCH SÄLLSKAP (GEMENSAMT "THULE-PARTER") VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR, INKLUSIVE DIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJDSKADOR, SKADESTÅND ELLER ANDRA SKADOR, SOM KAN VARA ETT RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER ANDRA MATERIAL I TJÄNSTEN, VARE SIG DET GÄLLER EN HANDLING SOM ÄR INOMKONTRAKTUELL, OAKTSAMHET, ANNAN SKADEGÖRANDE HANDLING ELLER ANNAT, SOM HÄRRÖR FRÅN, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNING AV ELLER PRESTANDA FÖR TJÄNSTEN ELLER AV INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ ELLER VIA TJÄNSTEN. THULE-PARTERNA SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA ÄVEN OM THULE ELLER EN THULE-AUKTORISERAD REPRESENTANT HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DE INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL, SKADOR ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, DEFEKT, PRESTANDABRIST, FÖRDRÖJD DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, LEDNINGSFEL ELLER DATORVIRUS, MASKAR, TROJANER ELLER ANNAN SKADLIG KOMPONENT.

Tillämpliga lagar kanske inte tillåter uteslutande av vissa garantier eller begränsningar eller uteslutande av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador. Följaktligen kanske några av begränsningarna eller uteslutningarna ovan inte gäller för dig.

16. Skadeersättning
Du förbinder dig härmed att försvara och hålla Thule-parter skadeslösa från och mot alla eventuella anspråk, åtgärder och rättsliga förfaranden av något slag och från skadestånd, domslut, förlust, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden (inklusive inom ramen för denna bestämmelse), relaterat till eller som uppstått ur användning av denna Tjänst, ditt Användarinnehåll, ditt brott eller påstådda brott mot dessa Användningsvillkor, inklusive dina garantier, representationer eller avtal häri, ditt brott mot tillämplig lagstiftning, eller ditt brott mot rättigheter för någon annan person eller enhet.

17. Upphovsrättsagent
Thule upprätthåller en policy att svara på en anmälan om påstått intrång i upphovsrätten som följer Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om du tror att något material som är tillgängligt från eller på vår Tjänst gör intrång i din upphovsrätt, kan du begära att sådant material tas bort från Tjänsten genom att kontakta Thules upphovsrättsagent med en anmälan som innehåller följande:

 • Beskrivning av arbetet som du tror har utsatts för upphovsrättsbrott.
 • Identifiering av materialet på Webbplatsen som du hävdar har utsatts för upphovsrättsbrott, med dess URL eller annan relevant information som gör att vi kan lokalisera materialet.
 • Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
 • Ett uttalande om att du handlar i god tro och att den ifrågasatta användningen inte har godkänts av innehavaren av upphovsrätt, dennes agent eller lagen.
 • Ett uttalande från dig där du under straffansvar för mened förklarar att informationen som du har tillhandahållit i din anmälan är korrekt, och att du är innehavaren av upphovsrätten eller behörig att agera för innehavarens räkning.

En anmälan från en ägare av upphovsrätt eller en person som är auktoriserad att agera för dennes räkning som inte uppfyller kraven i DMCA ska inte betraktas som fullständig och ska inte anses ge faktisk kunskap om fakta eller omständigheter från vilken överträdelse kan bevisas. Kontaktuppgifter till vår upphovsrättsagent som hanterar anmälan om intrång i upphovsrätten eller annan immaterialrätt är följande:

Matthew C. Wagner
Diserio Martin O'Connor & Castiglioni LLP
One Atlantic Street
Stamford, CT 06901
tel.: 203-358-0800
fax: 203-348-2321
e-post: mwagner@dmoc.com

Vi föreslår att du konsulterar din juridiske rådgivare innan du lämnar in en anmälan till vår upphovsrättsagent. Vi kan, under lämpliga omständigheter och enligt eget gottfinnande, förbjuda användare som kan vara återkommande intrångsgörare från att ansluta till Tjänsten eller göra inskick.

18. Tillämplig lag; Jurisdiktion
Dessa Användningsvillkor, och alla eventuella tvister som uppstår under eller relaterat till dem (oavsett om det avser avtalsbrott, skadegörande handling eller annat), styrs av tillämplig lagstiftning i delstaten Connecticut, utan hänsyn till konflikter mellan rättsliga principer. Alla eventuella rättsliga åtgärder, rättsprocesser och rättegångar som uppstår kopplat till dessa Användningsvillkor (oavsett om det avser avtalsbrott, skadegörande handling eller annat), äger rum i delstaten Connecticut eller federal domstol, i förekommande fall, i Fairfield County, och Thule och du godkänner och underställer sig härmed dessa domstolars egna jurisdiktion avseende alla eventuella rättsliga åtgärder, rättsprocesser eller rättegångar som uppstår kopplat till dessa Användningsvillkor. Dessutom avstår Thule och du så långt det är tillåtet enligt lag alla rättigheter till juryrättegång vid eventuella rättsliga åtgärder, rättsprocesser och rättegångar som förs fram för att genomdriva, försvara eller tolka någon rättighet eller kompensation under, eller i samband med eller relaterat till dessa Användningsvillkor.

19. Särskiljbarhet
Om någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller av någon orsak ogenomförbar, ska den bestämmelsen anses särskiljbar från dessa Användningsvillkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för återstående bestämmelser.

20. Inga undantag
Om Thule på något sätt har åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa Användningsvillkor innebär det inte att några av Thules rättigheter under Användningsvillkoren ska undantas, varken för tidigare eller framtida åtgärder för någon persons räkning

21. Kontakta oss
Vi värdesätter vår kontakt med våra användare och vi välkomnar feedback, frågor, kommentarer och bekymmer som avser användningsvillkoren och alla övriga bestämmelser som är aktiva på webbplatsen. Du kan kontakta oss via sidan Kontakta oss eller skicka brev till:

 • E-post till kundtjänst: info@thule.com
 • Postadress:
  Thule, Inc.
  42 Silvermine Rd.
  Seymour, CT 06483