Regulacje prawne i polityka prywatności


Jakie informacje zbiera grupa THULE Group i jak są one wykorzystywane?

Grupa Thule Group nie będzie zbierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika (takich jak nazwisko, adres pocztowy lub e-mail bądź numer telefonu) za pośrednictwem naszej witryny internetowej bez wiedzy i zgody użytkownika.

Udzielenie odpowiedzi na pytania lub zgłoszenia użytkownika, przesłanie naszego biuletynu elektronicznego lub specjalnych ofert może wymagać poproszenia użytkownika o podanie informacji osobistych, takich jak nazwisko, adres pocztowy lub e-mail bądź numer telefonu. Możemy używać tych danych, odpowiadając na pytania użytkownika lub kontaktując się z nim za pośrednictwem zwykłej poczty, poczty e-mail lub telefonu w celu zrealizowania zgłoszenia, dostarczenia biuletynu elektronicznego lub dowolnych innych informacji. Ponadto zbierane będą informacje osobiste przesłane przez użytkowników starających się o pracę.

Zgodnie z obowiązującą w Szwecji ustawą o danych osobowych (PuL) użytkownik ma prawo dostępu do swoich informacji osobistych i ich poprawiania. Grupa Thule Group będzie przestrzegać tych praw w miarę możliwości w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań prawnych.

 

Czy grupa THULE GROUP ujawnia zgromadzone dane innym firmom?
Grupa Thule Group przechowuje informacje osobiste użytkowników zawsze zgodnie z przepisami i tylko na potrzeby świadczenia spersonalizowanych usług.

Otrzymanych informacji osobistych użytkownika nie ujawnimy żadnej innej firmie bez jego zgody, jeśli nie wymagają tego przepisy, chyba że w dobrej wierze uznamy takie działanie za konieczne ze względu na: (i) interes publiczny, (ii) obronę praw lub własności grupy Thule Group bądź jej jednostki albo podmiotu stowarzyszonego. Jednak aby odpowiadać na pytania użytkownika, realizować jego zgłoszenia, dostarczać mu określonych informacji, dane osobiste użytkownika mogą być udostępniane innym jednostkom grupy Thule Group. Dowolna inna jednostka grupy Thule Group może mieć siedzibę w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim. Zgodnie z powyższym w przypadku przesłania przez użytkownika informacji osobistych, zgadza się on dobrowolnie na ich transfer do innych krajów, w tym krajów leżących w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim.

Ani dziś, ani w przyszłości nie zamierzamy sprzedawać lub wypożyczać innym firmom danych osobowych użytkownika. 

 

Czym są pliki cookie?
Podczas odwiedzin naszej witryny internetowej na komputerze użytkownika mogą być zapisywane pewne informacje w postaci „plików cookie”. Pliki te mają niewielkie rozmiary i są wykorzystywane w celach technicznych, zapewniając wygodniejszą obsługę stron internetowych. Istnieje rodzaj plików cookie trwale zapisywanych na komputerze użytkownika. Pliki tego rodzaju mogą być używane do personalizowania stron WWW zgodnie z wyborem i zainteresowaniami użytkownika. Podstawowe znaczenie mają tzw. pliki cookie dotyczące sesji, przesyłane między komputerem i serwerem podczas wyświetlania strony. Pliki cookie dotyczące sesji znikają po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Stały plik cookie jest zapisywany na dysku i pozostaje tam po zamknięciu przeglądarki.

Grupa Thule Group wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych statystycznych o odwiedzających i rejestrowania informacji o preferencjach użytkowników przeglądających witryny internetowe. Mamy nadzieję, że dzięki temu informacje wyświetlane na naszych stronach są bardziej przydatne dla użytkowników.

Poza określonymi przypadkami pliki cookie nigdy nie są wykorzystywane przez grupę Thule Group do zbierania danych osobowych.

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki grupa Thule Group korzysta z plików cookie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, modyfikując jej ustawienia tak, aby odrzucała pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie możemy zagwarantować właściwego działania wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach internetowych. Procedura odrzucania plików cookie zależy od użytej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki. 

Co to jest AddThis?
Przyciski typu AddThis pozwalają właścicielowi witryny internetowej w łatwy sposób udostępniać zawartość innym osobom za pośrednictwem sieci społecznościowych, poczty e-mail lub poprzez zakładki z adresem strony. Przyciski dostarczają statystyk o działaniach użytkowników dotyczących zakładek i udostępniania, a także ułatwiają odwiedzającym promowanie witryn w celu zwiększenia jej popularności i podnoszenia jej pozycji w klasyfikacji. 

 

Czym są media społecznościowe?
Widgety mediów społecznościowych, które są dostępne w naszych witrynach internetowych, umożliwiają użytkownikom korzystanie z zawartości naszych witryn na różnych platformach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn itd.). Aby dowiedzieć się o rodzaju zbieranych danych i używanych plikach cookie, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej platformy społecznościowej.  


Ceny w witrynie thule.com?

Ceny podane w witrynie thule.com to zalecane ceny detaliczne, które mogą różnić się zależnie do regionu. Więcej informacji udzieli lokalny sprzedawca. 

 

Jak grupa THULE GROUP chroni informacje o klientach?
Grupa Thule Group niezmiennie przestrzega wysokich standardów zabezpieczenia informacji osobistych użytkowników i starannie chroni tego rodzaju dane.

Wszystkie hasła są szyfrowane, a nasze serwery są chronione za pomocą bezpiecznych zapór.  

 

Czy polityka prywatności grupy Thule Group stosuje się do połączonych zewnętrznych witryn internetowych?
W naszej witrynie znajdują się łącza do innych stron internetowych, np. zapewniających korzyści naszym zarejestrowanym użytkownikom. Witryny innych firm nie podlegają naszej kontroli ani polityce prywatności. Odwiedzając inne witryny za pomocą tych łączy, należy pamiętać, że inni operatorzy mogą zbierać informacje osobiste użytkowników. W takim przypadku przed przesłaniem swoich informacji osobistych należy zapoznać się z polityką prywatności danej firmy.  

 

Obsługa użytkowników ekstranetu
Logowanie do ekstranetu grupy Thule Group wymaga podania osobistego adresu e-mail jako identyfikatora. Użytkownik, który jest połączony ze sprzedawcą lub punktem sprzedaży, pobierze informacje skonfigurowane dla danego sprzedawcy/punktu sprzedaży. Administrator ekstranetu konkretnego sprzedawcy/punktu sprzedaży odpowiada za usuwanie wszelkich praw użytkowników, którzy już nie powinni mieć dostępu do ekstranetu w imieniu sprzedawcy/punktu sprzedaży.

Inne marki grupy Thule Group mogą używać tych samych danych użytkownika, dotyczy to także ekstranetu grupy Thule Group. Ekstranet obejmuje wszystkie marki.  

 

Jak grupa Thule Group aktualizuje swoją politykę prywatności?
Grupa Thule Group może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzać poprawki w swojej polityce prywatności poprzez jej aktualizowanie. Zalecamy odwiedzającym naszą witrynę, aby od czasu do czasu sprawdzali, czy polityka prywatności grupy Thule Group nie uległa zmianie. 

 

Znak towarowy i prawa autorskie
Znak towarowy jest to słowo, logo, slogan, kolor lub kształt, które identyfikują i wyróżniają źródło lub pochodzenie produktu lub usługi. Wszystkie znaki towarowe należące do grupy Thule Group są ważną i cenną częścią majątku spółki.

Grupa Thule Group szanuje prawa własności intelektualnej innych firm i wymaga tego samego od innych.

O ile nie stwierdzono inaczej w tej witrynie, wszystkie znaki towarowe, nazwy marek i logo firmowe są własnością grupy Thule Group lub jej podmiotów stowarzyszonych oraz są chronione prawami własności intelektualnej.

Znaki towarowe, nazwy marek i logo firmowe należące do grupy Thule Group nie mogą być w żaden sposób użyte bez jej wcześniejszego pisemnego zezwolenia.

Prawa autorskie do tej witryny, w tym bez ograniczeń wszystkie dokumenty, pliki, tekst, obrazy, grafika, urządzenia, dźwięk, elementy audiowizualne są własnością grupy Thule Group oraz są chronione przez szwedzkie i międzynarodowe prawa autorskie (wszelkie prawa zastrzeżone).

Niniejsza witryna ani żadna jej część (poza przypadkami określonymi poniżej) nie może być reprodukowana, duplikowana, kopiowana, transferowana, rozpowszechniana, przechowywana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu komercyjnym bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia grupy Thule Group. Nie wolno umieszczać łączy do niniejszej witryny w żadnej innej witrynie internetowej bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia grupy Thule Group. Zmiana zawartości witryny jest kategorycznie zabroniona.

Użytkownicy mają prawo wyświetlać, drukować i kopiować dowolny dokument opublikowany w tej witrynie w celach niekomercyjnych pod warunkiem, że wszystkie uzyskane w ten sposób kopie lub wydruki zachowają kompletne informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące tytułu własności.

Użytkownicy mogą korzystać z informacji dostępnych w tej witrynie wyłącznie w celach informacyjnych pod warunkiem podania ich źródła. Informacje prasowe i inne dokumenty zakwalifikowane jako publiczne można kopiować i drukować.

Informacji podanych w witrynie nie wolno modyfikować i należy z nich korzystać w sposób nienaruszający dobrego imienia grupy Thule Group.

Witryna może zawierać obrazy chronione prawami autorskimi innych firm.  

 

Kontakt
Pytania dotyczące naszej polityki prywatności należy kierować do działu obsługi klientów za pośrednictwem niniejszej witryny.

 

Odrzucenie odpowiedzialności
Mimo podejmowania niezbędnych działań w celu zagwarantowania dokładności informacji zamieszczanych w witrynie internetowej Thule Group, informacje te są tam zamieszczane „w formie takiej, w jakiej są”, a Thule Group nie udziela w odniesieniu do tych informacji żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji co do dokładności, kompletności lub aktualności tych informacji. Użytkownik potwierdza, że korzysta z witryny internetowej, w tym m.in. z wszelkich łączy oraz informacji zamieszczonych w tej witrynie, na własne ryzyko. Thule Group nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w witrynach internetowych osób trzecich, a wszelkie zamieszczane w witrynie łącza prowadzące do takich treści są udostępniane użytkownikowi wyłącznie dla jego wygody. Wszelkie materiały, w tym m.in. teksty, zdjęcia, grafika i dane liczbowe, udostępniane w witrynach internetowych Thule Group mogą zawierać błędy techniczne lub typograficzne lub innego rodzaju błędy lub nieścisłości. Thule Group ani żadna ze spółek powiązanych z Thule Group nie ponoszą odpowiedzialności za takie błędy lub nieścisłości.

Ma to także zastosowanie do zamieszczonego w witrynie „Przewodnika dla kupujących” oraz związanych z nim informacji, materiały te są bowiem udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych dla wygody użytkownika i nie można traktować ich jako porad lub rekomendacji, na podstawie których użytkownik mógłby podejmować decyzje lub działania. Źródłem wszelkich danych i informacji zawartych w „Przewodniku dla kupujących” są testy produktów Thule wykonane za pomocą określonych produktów osób trzecich. Składniki techniczne oraz jakość wykonania takich produktów osób trzecich oraz poszczególne części takich produktów mogą w dowolnym momencie po zakończeniu procesu testowania przez Thule Group ulec zmianie (bez woli lub wiedzy Thule Group). Thule Group ani żadna ze spółek powiązanych z Thule Group (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią wyraźnie inaczej) nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na mieniu lub osobie powstałe wskutek używania produktu Thule w sposób niezgodny z instrukcjami lub przewodnikiem dla użytkownika (i) towarzyszącymi produktowi Thule w momencie jego zakupu lub (ii) mającymi zastosowanie do produktów, na których produkt Thule ma być umieszczony lub z którymi ma być używany. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu Thule należy zatem dokładnie zapoznać się z takimi instrukcjami lub przewodnikiem dla użytkownika.

Thule Group ponadto nie gwarantuje, że witryny internetowe Thule Group będą wolne od wirusów lub innych elementów o szkodliwych właściwościach, ani że informacje zamieszczane w witrynach Thule Group będą udostępniane w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów.

Thule Group ani żadna osoba lub spółka powiązana z Thule Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z używania lub niemożności używania niniejszej witryny internetowej lub informacji, treści, usług lub materiałów udostępnianych w tej witrynie lub za jej pośrednictwem.

Thule Group zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania oraz usuwania informacji zamieszczanych w witrynie (w tym treści niniejszego odrzucenia odpowiedzialności) w dowolnym momencie oraz bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o takich działaniach. Thule Group nie jest zobowiązana do aktualizowania zawartości tej witryny, w tym zamieszczanych w niej informacji.