Juridisch- en privacybeleid


Welke gegevens verzamelt THULE Group en hoe worden die gebruikt?

Thule Group zal geen persoonlijke identificeerbare gegevens over u (bv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) verzamelen via onze website zonder uw medeweten en toestemming tenzij u die vrijwillig aan ons hebt verstrekt.

Om uw vragen te kunnen beantwoorden of aan uw verzoek te voldoen of om u onze elektronische nieuwsbrief of speciale aanbiedingen te sturen kan het nodig zijn om naar uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer te vragen. We kunnen deze gegevens gebruiken om te reageren op uw verzoek, of om contact met u op te nemen via de e-mail of telefoon om aan uw verzoek te voldoen, of u de elektronische nieuwsbrief of andere informatie toe te sturen. Daarnaast zullen, als u persoonlijke identificeerbare gegevens indient als u solliciteert, deze gegevens ook worden verzameld.

Op grond van de Zweedse wet persoonsbescherming hebt u recht op toegang en rectificatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Aan dergelijke rechten houdt Thule Group zich waar mogelijk zodat we voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen.

 

Geeft THULE GROUP de bewaarde gegevens door aan derden?
Thule Group slaat alleen persoonlijke gegevens op als dat wettelijk vereist is of als dat nodig is om u persoonlijke diensten te kunnen verlenen.

Indien u ons persoonlijke identificeerbare gegevens verstrekt, zullen we uw persoonlijke identificeerbare gegevens niet aan een derde verstrekken zonder uw toestemming, tenzij dat bij wet vereist is, of tenzij we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dergelijk handelen nodig is om (i) een taak uit te voeren die het openbaar belang dient, of (ii) om onze rechten of eigendom of die van andere Thule Group onderdelen of filialen te verdedigen. Om te reageren op uw vragen, te voldoen aan uw verzoeken, u specifieke informatie te kunnen verstrekken kunnen uw persoonlijke identificeerbare gegevens echter worden gedeeld met andere Thule Group onderdelen. Een dergelijk Thule Group onderdeel kan zijn gevestigd in of buiten de Europese Economische Ruimte. Conform bovenstaande, indien u persoonlijke identificeerbare gegevens indient, stemt u vrijwillig in met overdracht van dergelijke gegevens naar andere landen, met inbegrip van landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte.

We zijn nu of in de toekomst niet van plan om persoonlijke gegevens over u aan derden te verkopen, te verhuren of te verhandelen. 

 

Wat zijn cookies?
Bij een bezoek aan onze website kunnen sommige gegevens worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een "cookie". Een "cookie" is een stukje tekst met informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden puur om technische redenen gebruikt om het gebruik van de webpagina te vergemakkelijken. Een type cookie slaat een bestand permanent op uw computer op. Dat kan dan worden gebruikt om een webpagina persoonlijk te maken conform de keuzes en interesses van de gebruiker. Het belangrijkste type cookie wordt een "sessiecookie" genoemd. Tijdens uw bezoek aan een webpagina worden sessiecookies verstuurd tussen uw computer en de server voor toegang tot gegevens. Sessiecookies verdwijnen nadat u uw internetbrowser hebt gesloten. Een "permanente cookie" wordt opgeslagen op de schijf en blijft daar ook nadat de browser is gesloten.

Thule Group gebruikt cookies om statistieken van bezoekers te verzamelen en gegevens vast te leggen over uw voorkeuren wanneer u op de website navigeert. Op deze manier hopen we beter relevante informatie aan onze bezoekers te kunnen presenteren.

Tenzij elders uitdrukkelijk aangegeven worden cookies door Thule Group nooit gebruikt met het doel om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Indien u niet accepteert dat Thule Group cookies op onze website gebruikt, kunt u uw browserinstellingen zo instellen dat cookies worden geweigerd. Dat betekent echter dat we niet kunnen garanderen dat alle functies op onze website dan nog goed werken. De procedure voor het weigeren van cookies hangt af van de soort internetbrowser die u gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de informatie in uw browser. 

 

Wat is AddThis?
Met AddThis-knoppen kunnen beheerders van websites gemakkelijk content delen met andere mensen via sociale netwerken, e-mail of een bladwijzer. De knoppen leveren statistieken op over bladwijzers en het delen van activiteiten van gebruikers, en helpt bezoekers een buzz te creëren voor websites om de populariteit en classificatie ervan op een hoge plek te zetten. 

 

Wat is sociale media?
De website kan gebruik maken van widgets van sociale media om het gebruikers mogelijk te maken om content van onze websites op verschillende sociale platforms (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) te plaatsen. Raadpleeg voor inzicht in hoe en welke gegevens worden verzameld en welke cookies worden ingesteld door deze derden naar het privacybeleid van het sociale platform in kwestie.  

 

Prijzen op thule.com?
De prijzen die worden weergegeven op thule.com zijn adviesprijzen voor de detailhandel. Er kunnen lokale variaties van toepassing zijn. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

 

Hoe beschermt THULE GROUP klantgegevens?
Thule Group handhaaft hoge normen om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te beveiligen en zal dergelijke gegevens zorgvuldig beschermen.

Alle wachtwoorden zijn gecodeerd, en onze servers zijn beschermd door veilige firewalls.  

 

Is het privacybeleid van Thule Group van toepassing op gekoppelde externe websites?
Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites zoals van onze aanbieders. Deze externe websites vallen niet onder ons toezicht en worden niet gedekt in dit privacybeleid. Indien u andere websites bezoekt via de aangeboden koppelingen, kunnen de beheerders van deze websites uw persoonlijke gegevens verzamelen. Zorg ervoor dat u akkoord kunt gaan met het privacybeleid van deze derden voordat u persoonlijke gegevens opgeeft.  

 

Aanpak van extranetgebruikers
Aanmeldingen bij extranets van Thule Group zijn persoonlijk, en er wordt een persoonlijk e-mailadres gebruikt ter identificatie. Een gebruiker die is verbonden met een dealer/verkooppunt, krijgt de gegevensinstellingen die zijn gekozen voor de dealer/het verkooppunt in kwestie. De beheerder van het extranet van een specifieke dealer/verkooppunt is er verantwoordelijk voor dat namens de dealer/het verkooppunt rechten van gebruikers worden verwijderd die niet langer toegang zouden mogen hebben tot het extranet.

Andere Thule Group merken kunnen dezelfde gebruikersgegevens gebruiken, en dat geldt ook van het extranet voor de Thule Group. Op het extranet staan alle merken genoemd.  

 

Hoe werkt Thule Group dit privacybeleid bij?
Thule Group kan op elk moment zonder vooraankondiging de voorwaarden in dit privacybeleid wijzigen door het bij te werken. We adviseren bezoekers van onze website om het privacybeleid van Thule Group af en toe opnieuw door te lezen om te zien of er nog nieuwe bepalingen of wijzigingen in ons privacybeleid zijn opgenomen. 

 

Handelsmerk en auteursrechten
Een handelsmerk is een woord, logo, slogan, kleur of vorm waarmee de bron of herkomst van een product of dienst kan worden geïdentificeerd of onderscheiden. Alle handelsmerken van Thule Group zijn belangrijke en waardevolle middelen van het bedrijf.

De Thule Group respecteert de intellectueel-eigendomsrechten van anderen, en wij vragen hetzelfde van anderen.

Tenzij anders aangegeven op deze website zijn alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's het eigendom van Thule Group of zijn dochterondernemingen, en zijn ze beschermd door regelgeving inzake intellectueel eigendom.

Handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's van Thule Group mogen op generlei wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group.

De auteursrechten van deze website, inclusief en zonder beperkingen alle documenten, bestanden, teksten, foto's, grafieken, instrumenten, geluid, audiovisuele elementen, komen toe aan Thule Group, en zijn auteursrechtelijk beschermd door Zweeds en internationaal recht. (Alle rechten voorbehouden.)

De website of delen daarvan mogen niet, afgezien van wat hieronder staat aangegeven, worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen of anderszins geëxploiteerd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group. Er mogen geen koppelingen naar deze website worden opgenomen op andere websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group. Wijzigingen aan de content van deze website zijn nadrukkelijk verboden.

U mag documenten op deze website bekijken, afdrukken en kopiëren voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, mits op dergelijke kopieën of afdrukken alle meldingen over auteursrechten of andere eigendomsrechten staan.

U mag informatie van deze website gebruiken als die alleen wordt gebruikt voor informatieve doeleinden, mits de bron van de informatie wordt vermeld. U mag persberichten en andere documenten die als openbaar zijn geclassificeerd, kopiëren en afdrukken.

De content van de informatie mag niet worden gewijzigd, en de informatie dient op dusdanige wijze te worden gebruikt dat de reputatie van Thule Group niet wordt geschaad.

De website kan afbeeldingen bevatten die onderhevig zijn aan auteursrechten van derden.  

 

Contact
Als u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze klantenservice via deze website.

 

Disclaimer
Hoewel we alle redelijke zorg in acht hebben genomen om de nauwkeurigheid van de informatie op de website van Thule Group te waarborgen, verstrekken we deze informatie in de huidige staat ("as is") en verlenen we geen enkele nadrukkelijke of stilzwijgende garantie dat de verstrekte informatie nauwkeurig, volledig of recent is. U erkent dat u de website, inclusief maar niet beperkt tot koppelingen op de website, en de hierop verstrekte informatie geheel op eigen risico gebruikt. Bovendien aanvaardt Thule Group geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op websites van derden, en koppelingen hiernaar toe op de website worden u alleen gemakshalve verstrekt. Al het materiaal, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen en cijfers op een website van Thule Group, kunnen technische fouten, tekstuele onnauwkeurigheden of andere soorten fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Thule Group en aan Thule Group gerelateerde bedrijven aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke fouten of onnauwkeurigheden.

Dit geldt ook voor de "Koopgids" op deze website en enige resultaten hiervan. Deze gids wordt enkel als service verstrekt, alleen voor informatiedoeleinden, en bevat geen adviezen of aanbevelingen waarop u kunt vertrouwen als basis voor een beslissing of handeling. Alle via de "Koopgids" verstrekte data en informatie zijn afgeleid van tests met Thule-producten op specifieke producten van derden. Technische componenten, prestatiekwaliteit en dergelijke van deze producten van derden en onderdelen hiervan kunnen te allen tijde worden gewijzigd na tests door de Thule Group (zonder dat Thule Group dit weet of hierbij betrokken is). Zodoende zijn Thule Group en aan Thule Group gerelateerde bedrijven (tenzij nadrukkelijk anders is bepaald in toepasselijke wetgeving) niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel ten gevolge van het gebruik van een Thule-product dat afwijkt van een instructiegids of gebruikershandleiding die (i) bij het Thule-product behoort op het moment van aankoop, of (ii) van toepassing is op het product of de producten waarop het Thule-product wordt afgestemd of waarmee het Thule-product wordt gebruikt. Voordat u een Thule-product gebruikt, raadt Thule Group u aan om elke instructiegids of gebruikershandleiding goed door te lezen.

Bovendien doet Thule Group nadrukkelijk afstand van elke garantie dat een website van Thule Group niet is geïnfecteerd door een virus of iets anders wat besmettende of schadelijke eigenschappen heeft of dat de informatie op een website van Thule Group ononderbroken of zonder fouten beschikbaar zal zijn.

Thule Group en aan Thule Group gerelateerde personen of bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website of enige gegevens, inhoudsitems, services of materialen die door of op deze website worden verstrekt.

Thule Group behoudt zich het recht voor om informatie op de website (inclusief deze disclaimer) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, uit te breiden en/of uit te sluiten. Thule Group is niet verplicht om deze website bij te werken, inclusief informatie op de website.