Thule backpacks

Thule ja säästev areng

Thule soovib anda oma panuse maailma säästvasse arengusse uudsete ja inimesi aktiivsele elule innustavatele vastutustundlikult toodetud kvaliteetsete toodete kujul. Selline on meie arusaam säästvast arengust.

Mõtlemine säästva arengu radadel 

Arvestame kliima ja keskkonnaga. ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030 vaimus oleme sellise lähenemise integreerinud oma igapäevatöö ja tulevikuga.

Looduse nimel – alati.

Thule püüab vähehaaval vähendada oma mõju kliimale ja keskkonnale. Soovime ju, et tarbijad, kliendid ja töötajad saaksid nii täna kui tulevikus nautida looduses aktiivset elu.

„Järgime eetilise tegutsemise põhimõtteid ning arvestame kliima ja keskkonnaga. See on osa meie igapäevatööst ja tulevikust ning meie ettevõttega lahutamatult seotud.”


Meie jätkusuutliku tegevuse alustalad

Tooted ja tarbijad – pakume ohutuid ja hõlpsasti kasutatavaid tooteid, mis aitavad kaasa tervislikule ja aktiivsele eluviisile ning mõjutavad olelusringi jooksul keskkonda minimaalselt. Lugege lisateavet.

Tõhus ja usaldusväärne tootmine – tagame kliimateadliku ja tõhusa tootmise alati ohutus ja turvalises töökeskkonnas. Lugege lisateavet. 

• Vastutustundlik hankimine ja logistika – tarnijaid valides võtame arvesse keskkonda, inimõigusi ja häid töötingimusi. Tõhusama logistika abil vähendame tarnevahemaid, optimeerime pakkimist ja kasutame võimalikult hästi ära ruumi. Lugege lisateavet.

• Vastutustundlik äritegevus – järgime ärisuhetes rangeid eetikanorme, osaleme kohaliku kogukonna tegevustes ning meil on avatud ja töötajaid kaasav töökeskkond. Lugege lisateavet.


Meie tooted

Meie suureks sooviks on välja töötada nutikaid ja uudseid tooteid, et saaksite mõnusalt aktiivset elu nautida. Meie tootearendus rajaneb neljal põhimõttel: tootekasutuse põhjalik mõistmine, jätkusuutlik projekteerimine, arendus- ja tootmisalane oskusteave ning loomulikult ka põhjalik testimine ekstreemtingimustes.

Taotuslik jätkusuutlikkus

Asi on lihtne: vastupidavad tooted on keskkonnasäästlikumad. Seega rajaneb meie panus säästvasse arengusse nutikatel ja kvaliteetsetel tehnilistel lahendustel ning stiilsel tootedisainil. Keskkonnamõju vähendamiseks täiustame tooteid pidevalt, ühtlasi tagades ka selle, et need oleksid väga kasutajasõbralikud, kvaliteetsed, turvalised ja klientidele ohutud.

Ainult tugevad jäävad ellu

Veendumaks et tooted vastaksid rangetele kasutus- ja kvaliteedinõuetele, testime neid Rootsis Thule Test Centeris Thule Test Programi raames. Testiprogramm hõlmab vibratsiooni-, kokkupõrke, kulumis- ja keskkonnateste ning palju muud. Lisaks on meie töötajate seas alati palju vabatahtlikke, kes soovivad näiteks uusimat jalgratta lasteistet või matkaseljakotti praktikas proovida.

Kliima- ja keskkonnateadlik tootearendus

Tootmise mõju vähendamine – materjalide teadlik valimine, energiatõhus tootmine, optimeeritud pakkimine, ringlusse võetud materjalide rohke kasutus.

Toodete pikem eluiga – tugevam korrosioonikaitse; tooteid on lihtsam remontida, kuna põhiosasid saab asendada või parandada.

Toote kasutamise mõju vähendamine – nt autole paigaldatavate hoidikute aerodünaamilisus aitab säästa kütust ja vähendada müra. Oluline on ka see, et autoga seotud tooted oleksid lihtsasti kinnitatavad ja eemaldatavad.


 


Nutikas ja tõhus tootmine

Thule tehased asuvad Euroopas, Brasiilias ja Ameerika Ühendriikides. Ent olenemata tehaste asukohtadest tagame neis alati heatahtliku õhkkonna ja ohutu töökeskkonna ning nutika ja tõhusa tootmise.

Kliimamõju vähendamine

Meie tehased mõjutavad kliimat eelkõige kütteks, ventilatsiooniks, jahutuseks ja tootmiseks kasutatava energia kaudu. Meie eesmärgiks on vähendada energiatarvet ja kasutada rohkem taastuvenergiat. 2020. aastaks oleme seadnud ambitsioonika eesmärgi: kõik meie vajaminev elekter saab tulema heakskiidetud taastuvenergiaallikatest. Samuti on meie sihiks vähendada CO2 heitmeid võrreldes 2014. aastaga 65%. Selle eesmärgi saavutamiseks oleme viimaste aastate jooksul investeerinud viisidesse, mille abil olla fossiilkütustest vähem sõltuv.

Näide kliimateadlikkusest

Meie hoonetel USA-s Connecticutis on päikesepaneelid, mis annavad meile 25% vajaminevast elektrist. Rootsis Hillerstorpis olevas monteerimis- ja arendusosakonnas kasutame taastuvenergiat nii kütte kui elektri tootmiseks.

Meie sihiks on 2020. aastaks saavutada kogu meile vajamineva elektri tootmine taastuvallikatest


Vastutustundlik hankimine ja logistika

Üheks meie peamiseks sihiks on keskkonnasäästlikum ja kulutõhusam tarneahel ning kliimateadlikum kaubavedu.

Vastutustundlikud allikad

Thule eetikakoodeksis oleme tarnijatele esitatud tingimused inimõiguste, tööõiguse, tervishoiu ja ohutuse ning keskkonna suhtes. Järgime ÜRO ülemaailmse kokkuleppe põhimõtteid ning ILO ja OECD eeskirju. Lisaks jälgivad nõuetest kinnipidamist nii meie audiitorid kui ka sõltumatud audiitorid, juhtides tähelepanu ka puudustele ja nende kõrvaldamisele. Lisaks oleme ülemaailmse säästva tekstiilitootmise standardisüsteemi bluesign® liikmed.

Nutikas logistika: sinu lähedal

Hangime materjale 32 riigist, meil on tootmisüksusi seitsmes riigis ja tooteid müüme 140 riiki. Pole ime, et materjalide ja toodete transportimine on meie kliimamõju suurim osa ning moodustab enam kui poole meie CO2 heidetest. Tõhusama logistika huvides töötame pidevalt vahemaade vähendamise, pakkimise optimeerimise ja võimalikult tõhusa ruumikasutuse nimel. Võimaluse korral üritame maanteveo asendada raudteeveoga ja vähendada lennutransporti.


Vastutustundlik ettevõtlus

Meie olemuse ja põhimõtete aluseks on meie väärtused. Need juhivad meie tegevust ja omavahelist vastutustundlikku käitumist.

Kogukonnaelus osalemine ja heategevus

On näha, et soovime osaleda ühiskondlikes tegevustes, kuna see on meie ettevõtte kultuuri oluline osa. Näiteks toetame asutusi, mis aitavad puuete ja muude toimetulekuraskustega lapsi ja täiskasvanuid. Pakume mitmekülgset tuge, et neil oleks lihtsam aktiivset, tervislikku ja iseseisvat elu elada.

Kohalik ja ülemaailmne tegevus

Teeme rahvusvahelise projektide (koondnimega Thule Pathos) kujul üle kogu maailma koostööd teemale pühendunud Thule Crew' tiimi sportlastega. Oma algatuste raames oleme aidanud Rootsis puuetega noortel uusi spordialasid proovida, ehitanud ühe EL Salvadori lastekodu juurde jalgrattapargi, toetanud Nepali koolitoiduprogramme ja teinud ka palju muid kohalikke algatusi.


Kas soovite kõiki üksikasju?

Meie jätkusuutliku ettevõtluse põhimõtetest põhjaliku ülevaate saamiseks laadige alla meie uusim aasta- ja säästva arengu aruanne. Sealt leiate meie praegust tegevust kajastavaid uusimaid fakte ja näitajaid.

 

„Mul on hea meel, et parandasime 2016. aastal kõiki oma keskkonnanäitajaid – nüüd oleme palju lähemal oma suurtele keskkonnaeesmärkidele, mille oleme seadnud aastaks 2020” – tegevjuht Magnus Welander.
Thule Groupi aasta- ja säästva arengu aruanne 2016

Thule Groupi aasta- ja säästva arengu aruanne 2015