Skip to main content
Thule backpacks

Společnost Thule a udržitelnost

Společnost Thule chce přispět k vyšší udržitelnosti ve světě prostřednictvím inovativních a vysoce kvalitních produktů vyráběných odpovědným způsobem, které člověka inspirují k aktivnímu životu. To je naše pojetí udržitelnosti.

Myslet udržitelně 

Brát ohledy na klima a životní prostředí je pro nás samozřejmostí. Tento přístup uplatňujeme při každodenní práci i v rámci dlouhodobých plánů. Řídíme se myšlenkami a duchem dokumentu Organizace spojených národů Agenda 2030 for sustainable development (Agenda pro udržitelný rozvoj 2030).

Pro skvělé zážitky v přírodě.

Společnost Thule se vytrvale snaží omezit dopady svých aktivit na klima a životní prostředí. Naší starostí je, aby si naši uživatelé, zákazníci a zaměstnanci mohli nyní i v budoucnu užívat aktivního života v přírodě.

„Etické jednání, které bere ohledy na klima a životní prostředí, je pro nás samozřejmostí. Uplatňujeme je při každodenní práci i v rámci dlouhodobých plánů. Je skutečnou součástí našeho podnikání.”


Základ našeho úsilí o trvalou udržitelnost:

Naše produkty a jejich uživatelé – Budeme i nadále nabízet produkty, které inspirují ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu, jsou bezpečné, snadno se používají a vyznačují se minimálním dopadem na životní prostředí po celou dobu životnosti. Další informace.

Efektivní a spolehlivá výroba – Uplatňujeme efektivní výrobní postupy a inteligentní přístup k ochraně klimatu. To vše v bezpečném pracovním prostředí. Další informace. 

• Odpovědné zajišťování zdrojů a logistika – Při výběru svých dodavatelů bereme ohledy na životní prostředí, lidská práva a dobré pracovní podmínky. Prostřednictvím zefektivnění logistických postupů zkracujeme přepravní vzdálenosti, optimalizujeme balení produktů a maximálně využíváme dostupných kapacit. Další informace.

• Odpovědné obchodní postupy – Ve svých obchodních vztazích uplatňujeme přísné etické standardy, využíváme otevřená pracoviště s vysokou mírou osobního zapojení a jsme součástí komunity. Další informace.


Naše produkty

Naší touhou je vyvíjet inteligentní a inovativní produkty, které vám umožní užívat si aktivní život. Náš vývoj produktů je postaven na čtyřech hlavních pilířích: správném pochopení způsobu, jakým lidé používají naše produkty, filozofii udržitelného designu, pokročilých schopnostech vývoje a výroby a v neposlední řadě na extrémním a vysoce náročném testování kvality.

Udržitelnost jako základ

Princip je poměrně jednoduchý: Produkty s delší životností mají také lepší dopad na životní prostředí. Proto jsou inteligentní a vysoce kvalitní technická řešení využívající sofistikovanou konstrukci produktů základem úspěchu v rámci snah o větší udržitelnost. Naše společnost také neustále činí kroky směřující k omezení dopadu jednotlivých produktů na životní prostředí. Současně však dbáme na to, aby naše produkty splňovaly vysoké nároky na uživatelskou přívětivost, kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost uživatelů.

Přežije jen ten nejodolnější

Abychom měli jistotu, že naše produkty splňují naše vysoké nároky na funkčnost a kvalitu, testujeme je v testovacím centru Thule Test Center ve Švédsku s uplatněním našeho programu Thule Test Program, který zahrnuje mimo jiné testy simulující vibrace, nárazy nebo únavu materiálu a také testy zjišťující dopady na životní prostředí. Kromě toho máme vždy k dispozici velké množství dobrovolníků z řad našich zaměstnanců nebo partnerů, kteří chtějí testovat například nejnovější cyklosedačky nebo batohy v reálných podmínkách.

Vývoj produktů s ohledem na ochranu klimatu a životního prostředí:

Omezení dopadů výroby na životní prostředí – uvědomělá volba materiálů, energeticky efektivní výroba, optimalizované balení a vysoká míra využití recyklovaných materiálů.

Delší životnost – lepší odolnost proti korozi, snadnější opravy produktů díky možnosti výměny nebo opravy hlavních součástí.

Menší dopady používání produktů – například nižší odpor vzduchu nosičů montovaných na automobil umožňující snížení spotřeby paliva a hlučnosti. Nebo snadné připevnění nebo sejmutí produktů souvisejících s vozidlem.


 


Inteligentní a efektivní výroba

Společnost Thule provozuje řadu továren v Evropě, Brazílii a USA. Avšak vždy, bez ohledu na místo působení, dbáme na inteligentní přístup k ochraně klimatu a efektivitu výroby, a to na pracovišti, kde se naši zaměstnanci cítí pozitivně a bezpečně.

Omezování dopadů na klima

V našich továrnách se mezi faktory s největším dopadem na klima řadí především energie nezbytná k vytápění, větrání, chlazení a samotné výrobě. Naším cílem je snížení spotřeby energie a větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Proto jsme si pro rok 2020 stanovili ambiciózní cíl: 100 % námi využívané elektrické energie by mělo pocházet z certifikovaných obnovitelných zdrojů. Také chceme snížit emise CO2 produkované našimi továrnami o 65 % v poměru k roku 2014. Abychom tento cíl mohli uskutečnit, investovali jsme v průběhu několika uplynulých let do technologií, které by nám umožnily snížit naši závislost na fosilních palivech.

Příklad inteligentního přístupu k ochraně klimatu

Solární panely na našich budovách ve státě Connecticut (USA) pokrývají přibližně 25 % spotřeby elektrické energie a v našem montážním a vývojovém středisku ve švédském městě Hillerstorp využíváme obnovitelné zdroje energie pro vytápění i výrobu elektrické energie.

Naším cílem pro rok 2020 je získávání 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů.


Odpovědné zajišťování zdrojů a logistika

Vysokou prioritu v rámci naší agendy má udržitelný dodavatelský řetězec a distribuce vyznačující se efektivitou z hlediska nákladů a inteligentním přístupem k ochraně klimatu.

Odpovědnost již od zdroje

Etický kodex společnosti Thule stanovuje naše požadavky na dodavatele, co se týká dodržování lidských práv, pracovního práva, ochrany zdraví a bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Naše společnost dodržuje zásady iniciativy Global Compact Organizace spojených národů a pokyny organizací ILO a OECD, zatímco naše vlastní a nezávislé audity slouží k monitorování dodržování našich požadavků a ukazují oblasti, kde je možné dosáhnout zlepšení. Jsme rovněž členy systému bluesign®, mezinárodního standardu pro udržitelnou textilní výrobu.

Inteligentní logistika. Jsme k vám blíže.

Naše materiály získáváme z 32 zemí a naše produkty vyrábíme v sedmi zemích a prodáváme do 140 zemí světa. Proto není žádným překvapením, že naše materiálové a produktové toky patří k faktorům, jejichž prostřednictvím se nejvíce podílíme na ovlivňování klimatu, a představují více než polovinu všech emisí CO2 vyprodukovaných naší společností. Abychom naši logistiku zefektivnili, neustále se snažíme zkracovat přepravní vzdálenosti, optimalizovat balení produktů a co nejlépe využít dostupných kapacit. Také se snažíme v maximální míře přecházet od silniční přepravy k železniční a omezovat leteckou přepravu.


Odpovědné podnikání

Naše hodnoty definují, kdo jsme a o co usilujeme. Slouží také jako „kompas”, který nám ukazuje, co děláme a jak odpovědně vůči sobě navzájem jednáme.

Zapojení a práce ve prospěch komunity

Naše touha zapojit se do společnosti je patrná ze všeho, co činíme: Je důležitou součástí naší kultury. Například podporujeme organizace, které pomáhají hendikepovaným a jinak postiženým dětem a dospělým. Nejrůznějšími způsoby je podporujeme s cílem umožnit jim vést aktivní, zdravý a nezávislý život.

Lokální a globální aktivity

Spolupracujeme na mezinárodní úrovni s atlety, kteří jsou součástí našeho týmu Thule, v rámci nejrůznějších projektů realizovaných po celém světě pod společným názvem Thule Pathos. Naše iniciativy zahrnují pomoc mladým hendikepovaným lidem ve Švédsku při zkoušení nových sportů, budování cykloparku v sirotčinci ve státě Salvador, podporu školních stravovacích programů v Nepálu a mnoho dalších lokálních iniciativ.


Zajímají vás všechny podrobnosti?

Stáhněte si naši poslední Zprávu o obchodních výsledcích a udržitelnosti, prostřednictvím které získáte detailnější představu o našem úsilí směřujícím k udržitelnému podnikání, včetně nejnovějších faktů a čísel týkajících se našich současných aktivit.

 

„Těší mě, že se nám v roce 2016 podařilo dosáhnout zlepšení všech našich ekologických ukazatelů. To je velký krok na cestě ke splnění našich ambiciózních cílů ochrany životního prostředí stanovených pro rok 2020.” – Magnus Welander, CEO
Zpráva o obchodních výsledcích a udržitelnosti skupiny Thule za rok 2017

Zpráva o obchodních výsledcích a udržitelnosti skupiny Thule za rok 2016